• Minimum - Serie

  • Lipo 150mAh 3,7V 25C/50C

  • Sparpaket 175mAh

  • Sparpaket 205mAh