• 2S 7,4V

 • *Lipo 240mAh 7,4V 25C/50C UMX Serie + mCP X BL

  *Lipo 240mAh 7,4V 25C/50C UMX Serie + mCP X BL
 • *Lipo 240mAh 7,4V 25C/50C JST Stecker

 • *Lipo 240mAh 7,4V 25C/50C XT30 Stecker

 • *Lipo 333mAh 7,4V 30C/60C UMX Serie + mCP X BL

 • *Lipo 333mAh 7,4V 30C/60C XT30

 • *Lipo 350mAh 7,4V 25C/50C JST(rot) Stecker

 • *Lipo 350mAh 7,4V 30C/60C JST(rot) Stecker

 • *Lipo 400mAh 7,4V 25C/50C JST(rot) Stecker

 • *Lipo 430mAh 7,4V 30C/60C BLADE mcp x BL

  *Lipo 430mAh 7,4V 30C/60C BLADE mcp x BL
 • *Lipo 430mAh 7,4V 30C/60C JST(rot) Stecker

 • *Lipo 430mAh 7,4V 30C/60C XT30 Stecker

 • *Lipo 450mAh 7,4V 50C/100C FPV Parcour

 • *Lipo 450mAh 7,4V 50C/100C FPV Parcour - Langversion

 • *Lipo 480mAh 7,4V 40C/80C BLADE 130 X

  *Lipo 480mAh 7,4V 40C/80C BLADE 130 X
 • *Lipo 480mAh 7,4V 40C/80C JST

  *Lipo 480mAh 7,4V 40C/80C JST
 • *Lipo 480mAh 7,4V 40C/80C TX30

  *Lipo 480mAh 7,4V 40C/80C TX30
 • *Lipo 500mAh 7,4V 30C/60C

 • *Lipo 555mAh 7,4V 30C/60C

 • *Lipo 600mAh 7,4V 25C/50C JST Stecker

  *Lipo 600mAh 7,4V 25C/50C JST Stecker
 • *Lipo 600mAh 7,4V 30C/60C JST Stecker

  *Lipo 600mAh 7,4V 30C/60C JST Stecker
 • *Lipo 600mAh 7,4V 30/60C WALKERA Stecker

 • *Lipo 650mAh 7,4V 50C/100C FPV Parcour

  *Lipo 650mAh 7,4V 50C/100C FPV Parcour
 • *Lipo 720mAh 2S 7.4V 25C/50C JST

 • *Lipo 850mAh 7,4V 35C/70C JST Stecker

 • *Lipo 850mAh 7,4V 35C/70C EC2 Stecker (z,B, Rodeo 150)

 • *Lipo 850mAh 7,4V 50C/100C FPV Parcour

  *Lipo 850mAh 7,4V 50C/100C FPV Parcour
 • *Lipo 900mAh 7,4V 30C/60C 200 QX

  *Lipo 900mAh 7,4V 30C/60C 200 QX
 • *Lipo 1000mAh 7,4V 35C/70C

 • Lipo 3300mAh 7,4V z.B. FatShark Videobrillen

 • Lipo 3300mAh 7,4V z.B. Taranis X7

 • *Lipo 1500mAh 7,4V 2S 35C/70C

 • *Lipo 1600mAh 7,4V 35C/70C JST(rot)

 • *Lipo 1600mAh 7,4V 30C/60C EC2

 • *Lipo 1800mAh 7,4V 35C/70C

 • Lipo 2200mAh 7,4V 35C/70C

 • Lipo 2600mAh 7,4V 2S 35C/70C kompakt

 • *HV - Lipo 5200mAh 7,4V 2S 35C/70C